He showed us the way He has long | Shayari Ki Dayari