Good Morning Ke Baad Afternoon

Good Morning Ke Baad Afternoon
Hua Hai, Good Morning Ke
Baad Afternoon Hua Hai,
Daya Ye Sadharan Maut
Nahi Iska Khoon Hua Hai.

Views