Gila Bhi Tujhse Bahut Hai

Gila Bhi Tujhse Bahut Hai, Magar Mohabbat Bhi, Wo Baat Apni Jagah Hai Ye Baat Apni Jagah..jpg

Gila Bhi Tujhse Bahut Hai, Magar Mohabbat Bhi, 
Wo Baat Apni Jagah Hai Ye Baat Apni Jagah.

Views